Dotace EU

V rámci projektu "Zefektivnění diagnostiky laboratoře společnosti CITYLAB" jsme získali finanční podporu na zakoupení laboratorních zařízení MaldiTof a Panther. Tento projekt spolufinancovala EU - Evropský fond pro regionální rozvoj a hlavní město Praha (www.oppk.cz).

MALDI BioTyper

Jako druhá laboratoř v republice jsme začali využívat pro identifikaci mikroorganismu přístroj MALDI BioTyper, který umožňuje rutinní identifikaci mikroorganizmů na základě využití principu hmotnostní spektrometrie.

Rodová a druhová identifikace probíhá automaticky na bázi srovnání spektra charakteristických ribozomálních proteinů zkoumaného mikroorganizmu s referenčními spektry obsaženými v komplexní a otevřené referenční databázi.

Jednoznačná identifikace mikroorganizmů je získána v průběhu několika minut od odebrání malého množství vzorku mikroba, narostlého na bežných půdách. Doba pro identifikaci mikroba se tak významně zkrátí.

Postup zpracování je jednoduchý a univerzální, nezávislý na druhu mikroorganizmu nebo způsobu kultivace.Tento naprosto unikátní způsob identifikace je použitelný jak pro aerobní, tak i anaerobní bakterie, ale i pro mykotické a další mikroorganizmy.

PAHTHER System

Patříme mezi první laboratoře v České republice, které jsou vybaveny systémem PAHTHER firmy Gen-Probe, který umožnuje plně automatizovanou analýzu vzorku v oblasti molekulární diagnostiky.

Využívá metody TMA/HPA pro detekci RNA. Automat při testování vychází z primární zkumavky a provádí všechny nezbytné kroky od izolace RNA přes detekci a identifikaci amplikonu až po vydání výsledku bez zásahu obsluhy. Analýza vzorku je průběžná a dává tak možnost rychle reagovat na požadavky lékařů.

Z jednoho vzorku je možné vyšetrit více parametrů a tak je odběr komfortnější jak pro lékaře, tak pro pacienta.

www.oppk.cz
www.oppk.czKompletní dokumentace k projektu, který čerpá EU dotace, byla zpracována společností Grant Consulting. s.r.o.