Ochrana oznamovatelů

Oznámení o možném protiprávním jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v aktuálním znění:

Tímto Vám sdělujeme, že v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, v platném znění, a dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění, jsme z pozice „povinného subjektu“ – obchodní společnosti CITYLAB s.r.o. – zavedli „vnitřní oznamovací systém“.

„Oznámení o protiprávním jednání“ je podnět „oznamovatele“ popisující informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž „oznamovatel“ byť zprostředkovaně vykonával nebo vykonává práci nebo jinou odbornou činnost, nebo u osoby, se kterou „oznamovatel“ byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

 1. má znaky trestného činu, nebo
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč, nebo
 3. porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Vedením „vnitřního oznamovacího systému“ jsme pověřili „příslušnou osobu“ – Ing. Veroniku Bílkovou Čermákovou.

Oznámení o protiprávním jednání je možné podat:

 1. prostřednictvím našeho „vnitřního oznamovacího systému“, tzn. kontaktováním „příslušné osoby“ – Ing. Veroniky Bílkové Čermákové, a to: 
 2. podáním prostřednictvím stránek Ministerstva spravedlnosti ČR na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni .

Podané „oznámení o protiprávním jednání“ musí vedle popisu Vámi zjištěného podezření na protiprávní jednání obsahovat rovněž údaje o Vašem jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit Vaši totožnost.

„Příslušná osoba“ bude obratem po obdržení Vašeho podnětu postupovat v souladu s platnou právní úpravou dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, jehož plné znění naleznete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-171